ReadyPlanet.com
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
dot
dot

dot
dot
dot
bulletฟักข้าว
bulletหญ้าไผ่น้ำ
โครงการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart Health Care Project) article

 

 หลักการและเหตุผล 

   จากความเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมโลกในทุกๆด้าน ทำให้ชีวิตของคนไทยเรามีการปรับตัวตามความเจริญนั้นอย่างมากมาย และจากการปรับตัวนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ตัวอย่างเช่น   ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร   ที่มีการผลิต การแปรรูปอาหารให้ตอบสนองความรีบเร่งของสังคมเมือง โดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของการบริโภค    ด้านการจราจร ที่มีความเจริญมากจนเกิดปัญหาอากาศเสียอย่างควบคุมไม่ได้ทั้งนี้รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่พนักงานต้องเสี่ยงต่อปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย   ปัญหาด้านความเครียดที่เกิดขึ้นในทุกสังคมตั้งแต่ส่วนบุคคลจนถึงระดับโลก    ปัญหาเหล่านี้ ล้วนเป็นต้นเหตุของการทำให้ร่างกายขาดความสมดุลไป และนำมาซึ่งความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค  เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคอื่นๆที่เป็นผลแทรกซ้อนเช่น โรคหลอดเลือดตีบ  โรคอ้วน  ทุพโภชนาการ อัมพฤกษ์  อัมพาต  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  เป็นต้น  ซึ่ง ในทางปฏิบัติแล้ว เราสามารถป้องกันโรคเหล่านั้นได้ ด้วยพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเราเอง เช่นการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การควบคุมอารมณ์   ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพและการล้างพิษ( The Natural Healing Center ) เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในการดูแลของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไปโดยเริ่มต้นด้วยผู้บริโภคเอง   จึงได้จัดทำโครงการ ดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart HealthCare Project)ขึ้น  ด้วยความร่วมมือจากบริษัทซินเนอร์จี้เวิลด์ไวด์มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย)จำกัดและบริษัทเจอร์ส ซันไชน์ (Natur’s Sunshine)ผู้ผลิตอาหารเสริมสุขภาพระดับโลกกว่า 38ปี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการดูแลหัวใจและหลอดเลือดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

  1.  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ในการป้องกันตัวเองก่อนการเจ็บป่วย
  2. เพื่อลดการสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มากเกินความจำเป็น
  3. เพื่อช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บป่วยที่ใช้เวลานาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  4.  เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนโดยทั่วไปให้มากที่สุด
  5.  ให้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองด้วยอาหารเสริมที่นับวันจะมีมากขึ้นในปัจจุบัน
  6. ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

กิจกรรม

1.   การบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 2.  การบรรยายเรื่อง ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

3. การบรรยายเรื่องการล้างพิษระดับเซลล์ ด้วยตัวเอง

4.  การให้ความรู้เรื่องการใช้อาหารเสริมอย่างปลอดภัย

5.   การตรวจประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่อง Max Pulse

6. การแนะนำสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพ

    อนึ่ง ทางผู้ดำเนินโครงการการดูแลหัวใจและหลอดเลือด(Heart Health Care Project)  ได้ดำเนินโครงการนี้ไปแล้วในหลายพื้นที่เช่น เชียงใหม่  ขอนแก่น  หาดใหญ่   ตรัง เชียงราย  กรุงเทพมหานครและในประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ลาว   ไปแล้วโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน หลายหน่วยงานปรากฏผลการตอบรับที่น่าพอใจในอันที่ได้ช่วยส่งเสริมสุขภาพอีกทั้งเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป นอกจากนั้นยังทำให้ประชาชนหันมาสนใจตื่นตัวเห็นความสำคัญการป้องกันก่อนการเจ็บป่วยมากขึ้น    

     ด้วยเหตุนี้จึงมีโครงการจัดการดำเนินโครงการดูแลหัวใจและหลอดเลือด(Heart Health Care Project) อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสแก่ประชาชนให้กว้างขึ้น ทั้งนี้ผู้ดำเนินโครงการมีความยินดีขอเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ตามความจำเป็นโดยอิงผลการตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นหลัก และดุลยพินิจของท่านเอง 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ      ดำเนินโครงการต่อเนื่องตลอดไป

 

งบประมาณเบื้องต้น              200,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ      ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพและการล้างพิษ( TheNaturalHealing Center ) เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในการดูแลของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย นาง โศภิต  พนมอุปถัมภ์                                                                    

 
ภาพและกิจกรรม

เส้นทางสุขภาพ
เปิดร้านกาแฟรักษ์โลกCopyright © 2011 All Rights Reserved.

ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพและการล้างพิษThe Natural Healing Center
ที่อยู่ :  45/26 ถ.ต้นขาม 2   ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50000
 45/26 Tonkham 2 Rd. T.Thasala A.Muang Chiang Mai   50000 TH.
เบอร์โทร/tel :  0-5324-6500      โทรสาร/fax : 0-5326-1987      มือถือ/mobile :  08-1671-0351
อีเมล์ :spanomupathum@yahoo.com
เว็บไซต์ :www.detoxshop4u.com